jueves, 7 de agosto de 2008

El traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat de Catalunya
Catalunya necessita multiplicar per tres el contingent actual d'inspectors.


En relació amb el procés de traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat de Catalunya, acordat avui a la Comissió Bilateral Estat - Generalitat, i que serà efectiu al juny de 2.009, la UGT de Catalunya es congratula que finalment s'hagi aconseguit articular el procés de traspàs previst al Estatut d'Autonomia.

Els criteris i acords assolits durant la reunió són valorats positivament per la UGT de Catalunya.

Els convenis de col.laboració i cooperació establerts han de permetre al mateix temps la unitat d'acció inspectora i el respecte a l'establert a l’Estatut, que en el seu article 170.2 de Treball i Relacions Laborals reconeix la competència executiva de la Generalitat sobre la funció pública inspectora i que, a aquest efecte, els funcionaris dels cossos que acompleixen aquesta funció depenen orgànicament i funcionalment de la Generalitat.

Tanmateix, l'assumpció d'aquesta competència per part de la Generalitat ha de comportar, però, una millor gestió de la Inspecció, l'augment de les inspeccions realitzades i un augment del número d'inspectors que han de desenvolupar aquesta tasca, de manera que repercuteixi en una reducció de la sinistralitat laboral i una millor vigilància dels drets laborals dels treballadors i les treballadores. L'augment del nombre d'inspectors és una reivindicació història del nostre sindicat, ja que considerem que Catalunya necessita multiplicar per tres el contingent actual d'inspectors.


La UGT de Catalunya també vetllarà per la regulació del futur òrgan de gestió que es crearà a Catalunya com és l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball. La participació dels agents socials a través del Consell de Relacions Laborals, i en particular de la Comissió d’Inspecció, permetrà determinar les estratègies i objectius consensuats entre la Inspecció de Treball i els agents socials, delimitant-se així les actuacions que haurà d’implementar el cos d’inspecció. Finalment, el traspàs de la Inspecció de Treball a Catalunya pot suposar un avenç i progrés significatiu en les relacions laborals del nostre país.
Publicar un comentario