jueves, 22 de julio de 2010

FIRMADAS LAS TABLAS HOSTELERIA DE GIRONA AÑO 2010

Companys i companyes.

Finalment tenim taules salarials per el sector d'hostaleria, per a la província de Girona. Tot i que la Confederació d'empreses d'Hostaleria de Catalunya, s'ha negat a signar les taules salarials per el 2010, a Girona la Patronal del Sector s'ha desmarcat de la postura de la resta de Patronals Catalanes, i fent un pas endavant a signat unilateralment amb el Sindicat de la UGT de Girona les taules per el 2010.

La UGT de Catalunya ja hem interposat una demanda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel incompliment per part de la Patronal Catalana, dels acords de Conveni en matèria salarial. Tot i això, i coneixedors com som, de que la demanda trigarà un temps en tenir sentència -amb posterior recurs davant del Suprem-, hem arribat a un acord amb la Patronal Gironina, per tal de poder rebre de forma escalonada, les pretensions percentuals del 2.5% de pujada pel 2010.

Des de la UGT sempre hem defensat, tot i que el govern a deixat pales en els pressuposts de l'Estat pel 2010 que no hi ha previsió de IPC, que aquest a de ser del 1% tal i com han pujat les pensions -tenim sentències del Suprem que ens avalen-. Per tant, per a Girona, tenim per el 2010 un 1.5% de pujada directe segons Conveni, més un 1% de IPC previst (pujada de pensions), que fan el 2.5% reivindicats (1.5+1). La Patronal Catalana va començar les converses en les reunions de la Paritària de Conveni, a començament d'aquest any, amb un increment del 0%, fins arribar després de 6 mesos de converses, al 1.5% final (per a Girona; BCN tenia un 1%), fet que ens va fer trencar amb un "sense acord" i demandar a la Patronal davant del TSJC.

L'acord signat només per a Girona, marca una pujada salarial amb efectes retroactius des de gener del 2010 del 1.5% que la Patronal estava disposada a pagar; i una paga del 1% restant amb efectes retroactius des del gener del 2010, durant el primer trimestre del 2011. Aquest fraccionament de l'increment final del 2.5% (el reivindicat des de el primer dia), ajudarà a les empreses del sector a recaudar el líquid necessari per tal de poder afrontar el pagament de la resta d'increment salarial. Aquest acord, permetrà als treballadores i treballadores de Girona, haver "cobrat" tot l'increment salarial abans de que surti la sentència que ens doni la raó, a la demanda interposada per la UGT de Catalunya sobre l'incompliment de la Patronal de Catalunya.
--
Maxi
Sec. Acció Sindical SGTCHTJ de la UGT
martes, 20 de julio de 2010

CONTRA LA REFORMA LABORAL

CATALÀ - CASTELLANO:

VAGA GENERAL – 29 DE SETEMBRE

MOTIUS:


ACOMIADAMENT PER CAUSES OBJECTIVES MÉS FÀCIL, tant per motius econòmics

com per canvis en els mitjans o instruments de producció.

- Reducció del termini de preavís de 30 a 15 dies.CONSEQÜÈNCIES: Amb l’ampliació de les causes legals per acomiadar, ja gairebé no existiran els acomiadaments improcedents.CONTRACTACIÓ INDEFINIDA: S’amplien a la totalitat de col.lectius els nous contractes

indefinits amb la indemnització de 33 dies/any (en cas d’acomiadament improcedent) i un

màxim de 24 mensualitats.

CONSEQÜÈNCIES: El dret a una indemnització de 45 dies/any (en acomiadaments

improcedents) i un màxim de 42 mensualitats desapareixerà.

- A més, FOGASA pagarà 8 dies/any en tots els acomiadaments (fins ara acotat a

empreses de menys de 25 treballadors i per causes justificades).

- Amb aquesta mesura, a l’empresari li costarà menys l’acomiadament injustificat,

pel que no tindrà escrúpols en treure’s del mig qualsevol treballador “NO SUBMÍS”.

Doncs el que ara li costava 45 dies es queda en 37 i el que li’n costava 33 es queda

en 25.

- Perillen els empleats fixes i amb més antiguitat, que solen ser els més cars

per a les empreses. El cost de la indemnització ja no serà un fre.

L’ABARATIMENT DE L’ACOMIADAMENT FIX, ho volen vestir dient que s’incrementarà

la indemnització en els contractes temporals.

VEIEM-HO:

- Dels 8 dies/any actuals passa a 9 dies/any el 2012. Gran pujada? 1 dia més.

Amb sous de 1.000 euros mensuals la indemnització representa 33,33 € més.

- Pel 2013, 10 dies/any (és a dir 2 dies més). “La quantitat ja comença a ser

important, 60 o 70 euros”.

-I per l’any 2015 serà la “rehòstia”, (pels que sobrevisquin a tanta precarietat

laboral), 14 dies/any.PER REMATAR-TE

- No en tenen prou amb Fotre’t al carrer a preu de Saldo, sinó que a més el teu dret a

la Prestació d’Atur pot quedar en mans de les Agències de col.locació privades (amb afany

de lucre), les quals podran, segons el seu criteri de “feina adequada” proposar la

retirada de l’Atur si rebutges la seva oferta de feina.

Ja coneixem els resultats de la intervenció de les ETT’s en el nostre mercat laboral.

+ Precarietat laboral

+ Discriminació

+ Explotació

+ …I L’ESTOCADA FINAL

- Es carreguen aspectes reservats a la Negociació col.lectiva, tan importants com: la

regulació de la Jornada o la No aplicació de l’increment salarial pactat en els

Convenis de Sector; deixant-ho en mans de les empreses individualment.Tampoc hem d’oblidar la retallada als empleats públics i als

pensionistes.

SI AQUESTS NO SÓN PROU MOTIUS

PER FER VAGA GENERAL EL

29 DE SETEMBRE

QUE MÉS ENS HAN DE FER?

NO HO DUBTIS.

SUMA’T A L’ATURADA-------------------------
HUELGA GENERAL – 29 DE SEPTIEMBRE

MOTIVOS:

DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS MAS FACIL,
tanto por motivos económicos como por cambios en los medios o instrumentos de producción.

- Reducción del plazo de preaviso de 30 a 15 días.

CONSECUENCIAS: Con la ampliación de las causas legales para despedir, ya prácticamente no existirán los despidos improcedentes.


CONTRATACION INDEFINIDA: Se amplia a la totalidad de colectivos los nuevos contratos indefinidos con la indemnización de 33 días/año (en caso de despido improcedente) y con tope de 24 mensualidades.

CONSECUENCIAS: El derecho a una indemnización de 45 días/ año (en despidos improcedentes) y con tope de 42 mensualidades desaparecerá.- Además, FOGASA pagará 8 días/año en todos los despidos (hasta ahora acotado a empresas de menos de 25 trabajadores y por causas justificadas).

- Con esta medida, al empresario le costará menos el despido injustificado, por lo que no tendrá escrúpulos en quitarse del medio a cualquier trabajador “NO SUMISO”. Pues al que ahora le costaba 45 días se queda en 37 y al que le costaría 33 se quedaría en 25 días.

-Peligran los empleos fijos y con mayor antigüedad, que suelen ser los de mayor coste para las empresas. El coste de la indemnización ya no será un freno.

EL ABARATAMIENTO DEL DESPIDO FIJO, quieren vestirlo con que se incrementará la indemnización en los contratos temporales.


VEAMOS:
- De 8 días/año actual pasa a 9 días/año el 2012. Gran subida? 1 día más. Con salarios de 1000 euros mensuales la indemnización representa 33,33 € mas.

- Para el 2013- 10 días/ año (es decir 2 días más). “La cantidad ya comienza a ser importante, 60 o 70 euros”.

-Y para el año 2015 será la “reostia”, (para el que sobreviva a tanta precariedad laboral), 14 días/año.PARA REMATARTE

- No tienen bastante, con ponerte de Patitas en la Calle a precio de Saldo, sino que además tú derecho a la Prestación de Desempleo puede quedar en manos de las Agencias de colocación privadas (con animo de lucro), las cuales podrán, según su criterio de “faena adecuada” proponer la retirada del Paro si rechazas su oferta de trabajo.

Ya conocemos los resultados de la intervención de las ETT’s en nuestro mercado laboral.

+ Precariedad laboral
+ Discriminación
+ Explotación
+ …Y LA ESTOCADA FINAL

- Se cargan aspectos reservados a la Negociación colectiva, tan importantes como: la regulación de la Jornada o la No aplicación de la subida salarial pactada en los Convenios de Sector; dejándolo en manos de las empresas individualmente.

Tampoco debemos olvidar el recorte a los empleados públicos y a los pensionistas.


SI ESTOS NO SON MOTIVOS SUFICIENTES PARA HACER LA HUELGA GENERAL DEL
29 DE SEPTIEMBRE
QUE MÁS NOS TIENEN QUE HACER?

NO LO DUDES.

SUMATE AL PARO


http://www.vagageneral.cat/domingo, 11 de julio de 2010

Cant dels maulets

DECLARACIÓ MANIFEST 10 DE JULIOL

Declaració de comiat

Aquesta manifestació és una resposta massiva que aplega diferents entitats de la societat civil, institucions, opcions polítiques, sindicats, etc. Tenim visions diferents sobre l'autogovern i l'Estatut aprovat el setembre del 2005, però ens hem unit davant d'una demanda legítima i compartida: el nostre dret a decidir com a poble.
La retallada d'aquest Tribunal Constitucional a l'Estatut de Catalunya, després que aquest hagi estat avalat per la sobirania del poble català mitjançant referèndum, no és democràticament admissible. És un atac a la sobirania del poble de Catalunya i a la democràcia.
Per això fem una manifestació en defensa dels valors democràtics en què reclamem el respecte a la voluntat del poble expressada en referèndum.
Catalunya, com tota nació, té el dret –inalienable per cap constitució– de decidir lliurement el seu futur i aspirar, si vol, a la plena sobirania.
SOM UNA NACIÓ.
NOSALTRES DECIDIM